ประกาศ
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 120 รายการ
 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2
 แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของสารสนเทศ
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการใช้ Social media ที่เหมาะสม
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 22 อัตรา
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).......16/11/66
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ