วิสัยทัศน์
  โรงพยาบาลในดวงใจ แห่งเมืองนนทบุรี   พันธกิจ
  1. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเชื่อมโยงสู่ชุมชน
  2. ให้บริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกชุมชนท้องถิ่นในเขตเมืองบางบัวทอง
  3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถภาคึเครือข่ายสุขภาพชุมชนเขตเมือง
  4. ให้บริการสุขภาพองค์รวมตามสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
  5. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการดิจิตัล

   ประวัติโรงพยาบาลบางบัวทอง
หน่วยต้นสังกัด
โรงพยาบาลบางบัวทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลบางบัวทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 3 ซอยเทศบาล 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลบางบัวทอง
พ.ศ. 2502 - เทศบาลเมืองบางบัวทองก่อตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเปิดเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง มี นายแพทย์กวีรัตน์ เกยุราพันธ์ เป็นแพทย์ประจำคนแรก
     
นายสะอาด ปายะนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น กำลังกดปุ่มไฟฟ้าเพื่อเปิดป้ายสถานีอนามัยชั้น ๑ ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

อาคารสถานีชั้น ๑ ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เป็นอาคารตึกถาวร 2 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
 ที่มา หนังสือภาพเก่าเล่าเรื่อง ผู้รวบรวม ไพรัตน์ สุขมะโน จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1 มิ.ย. 2526 - กระทรวงสาธารณสุข ได้รับโอนสถานีอนามัยชั้น 1 จากเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตาม พระราชบัญญัติโอนกิจการบางส่วนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปเป็นของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเปิดเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอบางบัวทอง ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ซึ่งกำหนดให้มีโรงพยาบาลประจำอำเภอครบ
พ.ศ.2541 - ปรับขนาดโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2555 - ปรับเป็นโรงพยาบาลชุมชน(แม่ข่าย)หรือระดับ M2 ตามนโยบายแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service plan) มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ
สร้างระบบบริการที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” Seamless Health Service Network)
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพรองรับ ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ซับซ้อนในระดับพื้นที่
พ.ศ.2562 - ปรับขนาดโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง